Gowrulan arahis maňzy

Türkmen diliniň düşündirişli sözlüginde maňyz sözüniň düşündirilişiniň biri hem " Many, mazmun, netije" diýlip berilýär. Biziň size hödürleýän arahis maňyzlarymyz siziň pikir etme ukybyňyzy tizleşdirip, edip oturan işleriňizde many, mazmun we netijä çalt barmagyňyza itergi berer. Işgärleriňiz we hyzmatdaşlaryňyz bilen geçirýän ýygnaklaryňyzda "Hoşwagt" arahis maňyzlaryny hödür etmegi ýatdan çykarmaň.

Görnüşleri