Peýnir tagamly

Türkmen saçagynyň naýbaşysy bolan türkmen çöregini halkymyz mukaddes hasap edýär. Çagalaryň iň söýgüli tagamy tamdyr başynda suwa basylan gyzgyn çörek. Türkmen toýlaryny dogramasyz göz öňüne getirmek hem kyn. Biz bolsa çöregi kakadyp, ony dürli tagamlar bilen baýlaşdyrdyk. "Hoşwagt"-yň kakadylan çörek bölejikleri eýýäm halkymyzyň söýgüsini doly gazanan önüm!

Görnüşleri